KOMUNIKAT DLA RODZICÓW
Dodane przez techniczny dnia 31 styczeń 2016
W rozwinięciu wiadomości zamieszczamy "KOMUNIKAT DLA RODZICÓW" (opracowany na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2016 r. poz. 35) dotyczący wychowanie przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz kontynuacji nauki w klasie I i II szkoły podstawowej.


Rozszerzona zawartość newsa
KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

(opracowany na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2016 r. poz. 35)


Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku 4-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego dokonuje się na wniosek rodziców składany w szkole podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, ponownie na każdy rok dołączając orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeżeli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, przy zapisie do klasy pierwszej należy przedstawić opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


Kontynuacja nauki w klasie I i II szkoły podstawowej

Dzieci urodzone w roku 2009, które w obecnym roku szkolnym rozpoczęły naukę w klasie I na wniosek rodziców przedłożony dyrektorowi szkoły w terminie do 31 marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dziecko kontynuuje naukę w klasie I, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promującego. Dziecko zamiast kontynuować naukę w klasie I może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, jeżeli dyrektor przedszkola lub szkoły wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r. mogą kontynuować naukę w klasie II, z tym że w tym roku szkolnym nie podlegają one klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III oraz nie otrzymują świadectwa szkolnego promocyjnego.

Uwaga

Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową do dnia 15 czerwca 2016r., może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła w obwodzie której dziecko uczęszcza. Wymienionego przepisu nie stosuje się gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I przekracza 11 uczniów.