Góra grosza
Dodane przez techniczny dnia 09 listopad 2011
Już po raz kolejny nasza szkoła przystępuje do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2011” Grosiki będą zbierane na terenie biblioteki szkolnej od 21 listopada do 2 grudnia 2011.


Rozszerzona zawartość newsa
Już po raz kolejny nasza szkoła przystępuje do ogólnopolskiej akcji

„Góra Grosza 2011”

Grosiki będą zbierane na terenie biblioteki szkolnej od 21 listopada do 2 grudnia 2011.Informacje o akcji można znaleźć na stronie organizatora akcji www.towarzystwonaszdom.pl REGULAMIN AKCJI Towarzystwo Nasz Dom 01-830 Warszawa • Al. Zjednoczenia 34 • tel./fax 22 834 60 53, 22 834 37 12 biuro@naszdom.org.pl • NIP: 118-07-84-876 • KRS 0000050053

I. ORGANIZATORZY AKCJI I FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE ORAZ SPONSORZY
1. Organizatorem dwunastej edycji akcji jest Towarzystwo „NASZ DOM”, z siedzibą w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34,
01-830 WARSZAWA, tel./fax 22 834 60 53, 22 834 37 12.
2. Za organizację akcji odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa „NASZ DOM”.
3. Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.
4. Towarzystwo współpracuje w akcji z mediami centralnymi i lokalnymi.
5. Współorganizatorami akcji są firmy wspomagające Towarzystwo „NASZ DOM” w przeprowadzeniu akcji, w tym szczególnie w transporcie monet (Firma Kurierska), w przeliczeniu monet (Firma Przeliczeniowa), ochronie itp., w opiece finansowej i organizacyjnej (BANK).

II. CEL AKCJI
Celem akcji jest zebranie funduszy na następujące programy pomocy:
a. pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
b. pomoc dla Domów dla Dzieci (Domów powstałych w wyniku przekształcenia dużych domów dziecka)
c. pomoc dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych w tworzeniu prorodzinnych
warunków opieki i wychowania poprzez powołanie autonomicznych grup mieszkaniowych
i reorganizację placówek
d. tworzenie grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka
e. programy szkoleń rodzin zastępczych i adopcyjnych
f. pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizujących nowatorskie programy wychowawcze
g. programy terapeutyczne dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AKCJI I TERMINY
a. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 0,01 gr do 5 zł) w szkołach i przedszkolach w całej Polsce
od 21 listopada do 2 grudnia 2011 r.
b. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest
uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć
ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
c. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zorganizowanie zbiórki w innym terminie lub przedłużenie okresu zbiórki przez władze szkoły lub samorząd szkolny. d. Finał akcji nastąpi po ostatecznym przeliczeniu monet przez Bank.
e. W trakcie finału podane zostaną do publicznej wiadomości wyniki akcji oparte na podliczeniu danych z protokołów zbiórki nadesłanych przez szkoły oraz przeliczonych przez Bank monetach.
f. Organizator zbiórki do 30 czerwca 2012 we współpracy z Bankiem poda ostateczny i dokładny wynik akcji (lub wcześniej, po przeliczeniu zebranych monet przez Bank).

IV. METODA PRZEPROWADZENIA AKCJI NA TERENIE SZKÓŁ
a. Samorząd Szkolny we współpracy z nauczycielem – Opiekunem Samorządu oraz z Dyrekcją Szkoły tworzy Komisję „Góry Grosza”, w skład której wchodzi nauczyciel i nie więcej niż pięciu uczniów. W przypadku Przedszkola komisję „Góry Grosza” tworzą wychowawcy.
b. Zbiórka przeprowadzana jest dwoma wybranymi metodami: poprzez zbiórkę w poszczególnych klasach lub zbiórkę ogólnoszkolną/ogólnoprzedszkolną, przy czym w protokole wpisujemy liczbę uczniów/przedszkolaków w całej szkole/przedszkolu. Uwaga! – Filie szkół organizują zbiórkę tylko i wyłącznie na terenie Filii. W takim przypadku w protokole zbiórki wpisujemy liczbę uczniów filii.
c. Po zakończeniu zbiórki w szkole/przedszkolu Komisja przelicza zebrane pieniądze i wypełnia protokół zbiórki DRUKOWANYMI LITERAMI – CZYTELNIE.
d. Zebranych pieniędzy nie należy sortować.
e. Zebrane środki należy luzem wrzucić w mocny worek z grubego materiału a następnie zapakować do mocnego kartonu lub innego mocnego opakowania (np. worka) i dokładnie owinąć w papier.
f. Nie należy pakować pieniędzy w rulony, torebki plastikowe, szkło itp.
g. Pojedyncza paczka nie powinna przekraczać 20 kg. W przypadku zebrania większej ilości monet należy zapakować dwie lub więcej paczek.
h. Paczkę wysyłamy bezpłatnie za pośrednictwem wskazanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” firmy kurierskiej, która dostarcza paczki bezpośrednio do firmy przeliczeniowej (paczki mogą być wysyłane pocztą tylko na koszt szkoły/przedszkola).
i. Oryginał Protokółu Zbiórki należy przesłać pocztą na adres: Towarzystwo „NASZ DOM”, Al. Zjednoczenia 34,
01-830 Warszawa, kopię protokołu należy włożyć do paczki, zgodnie z załączoną instrukcją pakowania.
j. Po zapakowaniu monet należy na każdej paczce nakleić dołączony do pakietu list przewozowy i uzupełnić go wpisując adres szkoły, następnie zadzwonić na podany numer telefonu firmy przewozowej, a kurier odbierze od Państwa paczkę z monetami (dokładna procedura powiadamiania kurierów w załączonej instrukcji). W celu usprawnienia akcji, szkoły sąsiadujące ze sobą lub oddalone (np. filie) mogą umówić się z firmą przewozową na odbiór paczek z monetami w jednej wytypowanej szkole, gdzie np. z kilku szkół w okolicy zostaną one zgromadzone. Firma przewozowa od stycznia 2012 przewozi paczki z monetami w ramach akcji „Góra Grosza” nie pobierając opłat! Dlatego prosimy Państwa o sprawne przeprowadzenie akcji.
k. W przypadku zespołów szkół prosimy o rozliczenie każdej szkoły osobno lub zaznaczenie, że rozliczenie dotyczy całego zespołu!
l. Nadzór społeczny nad akcją pełnią zaproszeni przedstawiciele mediów.

V. ROZLICZENIE AKCJI I POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA W AKCJI.
Ze względu na ogromną liczbę uczestników akcji Towarzystwo „NASZ DOM” rozlicza się z nimi w następujący sposób:
a. poprzez wysłanie dyplomów dla szkół/przedszkoli, które wzięły udział w akcji.
b. poprzez wysłanie imiennych dyplomów dla nauczycieli opiekujących się akcją na terenie szkół/przedszkoli, o ile wyrażą takie życzenie na piśmie do Towarzystwa „NASZ DOM”.
c. poprzez wysłanie do wszystkich szkół/przedszkoli sprawozdania z efektów poprzedniej akcji i wydatkowania zebranej kwoty przy rozsyłaniu informacji o następnej edycji akcji.
d. poprzez złożenie sprawozdania do Ministra Edukacji Narodowej oraz współpracujących mediów.
e. poprzez nagrody finansowe dla 16 najlepszych szkół.

VI. NAGRODY W AKCJI
Akcja Góra Grosza ma również charakter konkursu. Nagrody to:
a. Nagroda główna dla szkoły lub przedszkola, która uzbiera najwięcej groszy w kraju – I miejsce – 12 000,00 zł,
II miejsce – 8 000,00 zł, III miejsce – 4 000,00 zł. W jednym województwie tylko 1 szkoła lub przedszkole może otrzymać nagrodę. Oznacza to, że nagroda w wysokości 12 000,00 zł przypada szkole lub przedszkolu w jednym województwie, 8 000,00 zł w innym, 4 000,00 zł w innym.
b. 13 nagród fi nansowych po 2 000,00 zł dla szkół lub przedszkoli, które zbiorą najwięcej pieniędzy w swoim województwie (pozostałe województwa z wyłączeniem województw, o których mowa w punkcie a).
c. W zbiórce realizowanej w szkole fi lialnej w protokole należy wpisywać tylko środki zebrane przez uczniów tej szkoły.
d. Każda nagrodzona szkoła sama wybiera cel wydatkowania nagrody, pod warunkiem, że służy on społeczności szkolnej.
e. Nagrody za XII edycję akcji przekazywane są przez przedstawicieli Towarzystwa Nasz Dom w uzgodnionych terminach do 30 listopada 2012 r.

VII. PODZIAŁ ZEBRANYCH FUNDUSZY
Towarzystwo NASZ DOM przeznacza zebrane fundusze na:
a. cele wymienione w par. II
b. fundusz nagród dla szkół o wartości 50 000,00 zł.
c. organizację akcji (koszty druków, wysyłki pakietów, ochrony, transportu, przeliczenia monet, fi nału akcji, wysyłki nagród, promocji oraz inne koszty administracyjne - o ile środki te nie są zabezpieczone przez sponsorów) – proporcjonalnie do czasu trwania akcji.
Przydzielenie pomocy ze środków „Góry Grosza” następuje po nadesłaniu odpowiedniego wniosku przez zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą (zgodnie z formularzem Towarzystwa „Nasz Dom”), wypełnieniu wymogów określonych przez Towarzystwo „NASZ DOM” i zaakceptowaniu wniosku przez Zarząd Główny.
Pierwszy termin nadsyłania wniosków o pomoc upływa 30 kwietnia 2012 r.